Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Paweł Szymański

Starszy referent (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Szkoła Policealna im .prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Miejsce zatrudnienia: u. Mariańska 3a 10-052 Olsztyn

Nr ogłoszenia: 1/2020

Identyfikator: 1-2020

Informacje dodatkowe:

Informacja o naborze w Szkole Policealnej

 im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn

 

Komunikat


W trosce o bezpieczeństwo publiczne w kontekście zagrożenia spowodowanego koronawirusem i związanych z nim rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego - informuję, że wstrzymany zostaje nabór do pracy w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. O terminie wznowienia naboru powiadomię Państwa odrębnym komunikatem.


Dyrektor Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

 

Jolanta Kłoczewska

 

Od 12 marca do 25 marca br. funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone. Dokumenty prosimy składać mailowo pod adresem sekretariat@medyk.olsztyn.pl

 

Ogłoszenie o naborze do pracy w Szkole Policealnej

 im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie,

ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn

 

 

 

Termin składania ofert:  20.03.2020 r.

 Starszy referent ds. księgowości       1 etat

Miejsce pracy: Olsztyn

Ogłoszono:      06.03.2020

Nr ogłoszenia : 1/ 2020
Zlecenie :  Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku;
 • posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 1- roczny staż pracy w księgowości,
 • biegła  obsługa  programów  Microsoft i biegła znajomość pakietu biurowego MS OFFICE.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów:
 • ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawa 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • Kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
 • Analiza kont rachunkowych pod względem prawidłowości zapisów księgowych.
 • Czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań budżetowych i finansowych.
 • Wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział finansowo-księgowy.
 • Prowadzenie spraw związanych z opodatkowaniem tj. wystawianie faktur, not księgowych, not korygujących i innych dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami, prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu  oraz ustalenie miesięcznych kwot podatku naliczonego i należnego oraz terminowe rozliczenia z US, generowanie jednolitego pliku kontrolnego.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. praca biurowa na 1 etatu  w podstawowym systemie czasu pracy,
 2. czas pracy w lokalu jednostki 8 godzin dziennie,
 3. wynagrodzenie wypłacane miesięcznie,
 4. szkoła nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (dwupiętrowy budynek Szkoły nie posiada windy).

IV.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie  wynosił mniej niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy (w przypadku, gdy kandydat był już zatrudniany),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom),
 5. ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach  samorządowych),
 10. oświadczenie o zgodzie/lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych wg klauzuli  podanej w pkt.VI.

VI. Termin, sposób i miejsce

a. termin : do dnia 20 marca 2020 roku do godziny 15:00.

b. Sposób i miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Szkoły) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata  do Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie  ul. Mariańska  3A z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszy referent ds. księgowości ”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Mariańskiej 3A, 10-052 Olsztyn.
 2. Z inspektorem ochrony danych mogę się skontaktować przez maila inspektor@medyk.olsztyn.pl
 3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO
 4. Dane osobowe osób ubiegających się o prace przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji procesu rekrutacji,
  2. prawnego uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (monitoring wizyjny parkingu).
 5. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji procesu rekrutacji.
 6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez komisję rekrutacyjną przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 6 miesięcy Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 7. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Mam prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Monitoring wizyjny prowadzony na terenie Szkoły zainstalowany jest w celu zabezpieczenia mienia Szkoły (działa tylko na terenie parkingu), informacje o jego funkcjonowaniu są rozmieszczone na piktogramach.
 10. Moje dane nie będą przekazywane do innych odbiorców oraz państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

 

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Wszystkie wymagane dokumenty muszą  być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego organizuje się służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 m-ce i kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej medyk.olsztyn.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 3A 10-052 Olsztyn wysoki parter.

 

Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Dyrektor Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

 

Jolanta Kłoczewska

Załączniki: