Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paweł Szymański

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymywanie w czystości posesji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usług

Numer zamówienia: 627333-N-2019

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Szkoa Policealna im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

TED/UZP: 2019/ZP3

Przedmiotem zamówienia jest:

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i
mienia oraz utrzymywanie w czystości posesji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)