Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paweł Szymański

Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej

Numer zamówienia: 648573-N-2018

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Szkoła Policealna im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest:

Początek formularza


Ogłoszenie nr 648573-N-2018 z dnia 2018-11-16 r.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Kadry dla gospodarki”, Działanie 02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 51138822400000, ul. ul. Mariańska  , 10052   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 527 44 62, e-mail zamowienia@medyk.olsztyn.pl, faks 89 527 44 62 wew. 38.
Adres strony internetowej (URL): https://bipspo.warmia.mazury.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bipspo.warmia.mazury.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bipspo.warmia.mazury.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie zgodnie z postanowieniami SIWZ
Adres:
Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, 10-052 Olsztyn w pokoju 36 (SEKRETARIAT)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej
Numer referencyjny: ZP.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu elektronicznego oraz pomocy edukacyjnych w ramach projektu pn. „Medyk początkiem twojej kariery zawodowej”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części : 1) Część 1 - sprzęt elektroniczny - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: a) komputer AIO wraz z systemem operacyjnym dla uczniów - 8 szt., b) komputer AIO wraz z systemem operacyjnym dla nauczyciela - 1 szt., c) projektor multimedialny - 1 szt. d) skaner 3D - 1 szt. e) stół obrotowy do skanera 3D - 1szt. f) drukarka 3D SLA - 1 szt. g) wyposażenie niezbędne do pracy z skanerem 3d i drukarką 3d - 1 zestaw h) aparat cyfrowy - 6 szt. i) kamera -1 szt. j) aparat fotograficzny lustrzanka full hd - 2 szt. k) magnetofon 1 szt., l) chłodnia - 1 szt. m) komplet wyposażenia niezbędnego do realizacji modyfikacji programu nauczania w zakresie wideofilmowania 1 zestaw w skład którego wchodzą w szczególności: akumulatory, karty pamięci, Mikrofony, statywy, skrzynie transportowe, rejestrator audio, torby transportowe, gimbale, ładowarki, torbty transportowe. oświetlenie LED-2-szt. Drona, kamery sportowe, słuchawki, krótkofalówki, przedłużacze, beli oświetleniowe, sterownik DMX, statywy oświetleniowe oświetlenie studyjne i plenerowe, tła ze statywami, szyny oświetleniowe, obiektywy fotograficzne, kłodki, krzesło reżysera, aparat fotograficzny typ III , lampa fluorescencyjna, statyw 230cm, oprawka pojedyncza z włącznikiem świetlówka fotograficzna, parasolka odbijająca, studyjny statyw oświetleniowy, belka poprzeczna, tło polipropylenowe, klips „żabka”, namiot bezcieniowy n) kody CPV: 30214000-2 Komputery osobiste; 30232110-8 Drukarki laserowe; 30195900-1 Tablice do pisania i tablice multimedialne; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 38652100-1 Projektory; 30216110-0 - Skanery komputerowe, 38651000-3 Aparaty fotograficzne; 32321000-9 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe; 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający; 32342420-2 Studyjne konsole mikserskie; 31527260-6 - Systemy oświetleniowe; o) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1A(tabela 1) do SIWZ, 2) Część 2 – pomoce naukowe – obejmuje dostawę pomocy edukacyjnych a) stoły stacjonarne z możliwością elektrycznej regulacji wysokości stołu - 5 szt b) stoły stacjonarne do masażu - 5 szt. c) nakładki na stół do masażu karku i górnej części grzbietu - 6 szt d) ekopompa do zamkniętego obiegu wody - 1 szt e) akcesoria do ekopompy - 1 zestaw f) lalki do nauki masażu shantala - 16 szt g) aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego - zestaw z kurtką i spodniami - 1 zestaw h) akcesoria do aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego - 1 kpl i) model szkieletu ludzkiego z mięśniami - 1 kpl j) modele anatomiczne - 1 zestaw k) zestaw tablic anatomicznych- 15 szt l) płyty z filmami i programy multimedialne dvd - 1 kpl m) aparat do diagnostyki skóry z oprogramowaniem - 1 kpl n) lifter do twarzy i ciała- 1 kpl o) pomoce naukowe - zestaw do pracowni kosmetycznej p) urządzenie typu all in one: oae, abr, assr i audiometr 1 szt. q) doposażenie hs r) zestaw wyposażenia do szkolenia masaż w usługach relaksacyjnych s) modele stawu skroniowo - żuchwowego, t) pomoce dydaktyczne do szkolenia rehabilitacja narządu żucia u) pomoce dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne v) materiały dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne w) materiały dydaktyczne do szkolenia profesjonalne wybielanie zębów x) zestaw pomocy dydaktycznych do szkol dla kierunku HS, y) materiały dydaktyczne do szkolenia makijaż permanentny z) materiały dydaktyczne do prowadzenia szkolenia z zakresu WELLNESS I SPA aa) materiały dydaktyczne do prowadzenia szkolenia makijaż kreacyjny bb) kody CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 39162200-7 – pomoce i artykuły edukacyjne,, 38900000-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 39162000-5 pomoce naukowe, 39162100-9 – sprzęt dydaktyczny, 38900000-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 33141850-3 - Produkty higieny stomatologicznej, 33192150-8 - Łóżka terapeutyczne, 33711640-5 - Zestawy kosmetyków, 33711200-9 - Preparaty do makijażu cc) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 2 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1B(tabela2) do SIWZ, dd) Zamawiający informuje, że okres gwarancji na dostarczane materiały wynosi min. 12 miesięcy, chyba, że w załączniku nr 1B tabela 2 określono inny okres gwarancji. W takim przypadku obowiązuje minimalny okres gwarancji określony w tabeli nr 2 z zastrzeżeniem §XIV SIWZ, gdzie wykonawca może przedłużyć wyżej wymielone terminy. 3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows dotyczy części 1, 2) Wymienione w załączniku nr 1A, 1B, do SIWZ sprzęt, oprogramowanie, pozostały sprzęt elektroniczny, pomoce edukacyjne i naukowe oraz okablowanie muszą być fabrycznie nowe, a dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.). 4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy. 5) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. 6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. 7) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu. 8) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowań – Protokołu Odbioru Jakościowego. 9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu. 10) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, zamontowania sprzętu, zainstalowania oprogramowania wraz z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania montażu i instalacji. 11) Wymaga się, aby oferowany sprzęt posiadał minimalny okres gwarancji wskazany w załączniku nr 1A, 1B do SIWZ dla poszczególnych urządzeń. 12) Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż urządzeń zgodnie ze sztuką, w sposób zapewniający poprawne działanie i osiągniecie zakładanych celów. 13) Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi. 14) Oznaczenie dostarczonego przedmiotu zamówienia logotypami zgodnie z zapisami: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3346/zasady-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-roku 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 1A, 1B do SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr 1A, 1B do SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, , charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 1A, 1B do SIWZ. 5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A, 1B do SIWZ tabela nazwy producenta/modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 30214000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30232110-8

30195900-1

32322000-6

38652100-1

30216110-0

38651000-3

32321000-9

32322000-6

32342300-5

32342400-6

32342420-2

31527260-6

39162100-6

39162200-7

38900000-4

39162000-5

39162100-9

38900000-4

33141850-3

33192150-8

33711640-5

33711200-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-20

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dotyczy wszystkich części od dnia podpisania umowy do 20.02.2020r. z tym, że: 1) Część 1 - sprzęt elektroniczny: a) poz. I - X, XIII załącznika 1A do SIWZ - do 20.12.2018r. b) poz. XI; XII załącznika 1A do SIWZ - nie wcześniej niż od dnia 03.01.2019 do 20.02.2019r. 2) Część 2 - pomoce naukowe: a) poz. 1 - 8; 13 -15; 18; 25; 27 załącznika 1B do SIWZ - do 20.12.2018r. b) poz. 9 - 12; 16 - 17; 19 - 24; 26 - nie wcześniej niż od dnia 03.01.2019 do 20.02.2019r. c) poz. 19 - 22; 26 - nie wcześniej niż od dnia 03.01.2020 - 20.02.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o którym mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust.10 pkt 1) SIWZ.). 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o którym mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1do SIWZ, 2) Szczegółowa kalkulacja przedmiotu zamówienia - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1B do SIWZ, 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 9. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 niniejszej umowy, w szczególności: 1) wstrzymania, zawieszenia dostaw przez Zamawiającego, o czas wstrzymania. 2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) w przypadku zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy, 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia dostaw w przypadku: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4) zmiany zaoferowanego towaru, w przypadku, gdy zmiana producenta towaru (urządzenia) będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych towaru, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 5) zmiany producenta zaoferowanego towaru (urządzenia) w szczególności w przypadku: a) wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru, b) niedostępności na rynku towaru wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) i/ lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy. Zamiany, o których mowa nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 6) zmiany producenta towaru (urządzenia) w przypadku pojawienia się na rynku towaru nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 7) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru (urządzenia) lub oprogramowania, niedostępności na rynku towaru (urządzenia) lub oprogramowania wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru (urządzenia) lub oprogramowania, z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 8) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na rynku towaru (urządzenia)lub oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 9) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SIWZ, Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie; c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) - 6) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1) umowy. 5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania prac lub ich części, tempo prac według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 6. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-26, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Znak Postępowania:ZP.3.2018.Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 ze zm.) za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, 10-052 Olsztyn podając numer postępowania. W przypadku przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną w temacie wiadomości należ podać nr postępowania i nazwę. 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@medyk.olsztyn.pl 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 21.11.2018r.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców. 6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego https://bipspo.warmia.mazury.pl/ 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 9. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Część 1 - sprzęt elektroniczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 1 - sprzęt elektroniczny - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: 1) Część 1 - sprzęt elektroniczny - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: a) komputer AIO wraz z systemem operacyjnym dla uczniów - 8 szt., b) komputer AIO wraz z systemem operacyjnym dla nauczyciela - 1 szt., c) projektor multimedialny - 1 szt. d) skaner 3D - 1 szt. e) stół obrotowy do skanera 3D - 1szt. f) drukarka 3D SLA - 1 szt. g) wyposażenie niezbędne do pracy z skanerem 3d i drukarką 3d - 1 zestaw h) aparat cyfrowy - 6 szt. i) kamera -1 szt. j) aparat fotograficzny lustrzanka full hd - 2 szt. k) magnetofon 1 szt., l) chłodnia - 1 szt. m) komplet wyposażenia niezbędnego do realizacji modyfikacji programu nauczania w zakresie wideofilmowania 1 zestaw w skład którego wchodzą w szczególności: akumulatory, karty pamięci, Mikrofony, statywy, skrzynie transportowe, rejestrator audio, torby transportowe, gimbale, ładowarki, torbty transportowe. oświetlenie LED-2-szt. Drona, kamery sportowe, słuchawki, krótkofalówki, przedłużacze, beli oświetleniowe, sterownik DMX, statywy oświetleniowe oświetlenie studyjne i plenerowe, tła ze statywami, szyny oświetleniowe, obiektywy fotograficzne, kłodki, krzesło reżysera, aparat fotograficzny typ III , lampa fluorescencyjna, statyw 230cm, oprawka pojedyncza z włącznikiem świetlówka fotograficzna, parasolka odbijająca, studyjny statyw oświetleniowy, belka poprzeczna, tło polipropylenowe, klips „żabka”, namiot bezcieniowy n) kody CPV: 30214000-2 Komputery osobiste; 30232110-8 Drukarki laserowe; 30195900-1 Tablice do pisania i tablice multimedialne; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 38652100-1 Projektory; 30216110-0 - Skanery komputerowe, 38651000-3 Aparaty fotograficzne; 32321000-9 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe; 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający; 32342420-2 Studyjne konsole mikserskie; 31527260-6 - Systemy oświetleniowe; o) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1A(tabela 1) do SIWZ, 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows dotyczy części 1, 2) Wymienione w załączniku nr 1A do SIWZ sprzęt, oprogramowanie, pozostały sprzęt elektroniczny, pomoce edukacyjne i naukowe oraz okablowanie muszą być fabrycznie nowe, a dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.). 4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy. 5) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. 6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. 7) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu. 8) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowań – Protokołu Odbioru Jakościowego. 9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu. 10) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, zamontowania sprzętu, zainstalowania oprogramowania wraz z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania montażu i instalacji. 11) Wymaga się, aby oferowany sprzęt posiadał minimalny okres gwarancji wskazany w załączniku nr 1A do SIWZ dla poszczególnych urządzeń. 12) Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż urządzeń zgodnie ze sztuką, w sposób zapewniający poprawne działanie i osiągniecie zakładanych celów. 13) Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi. 14) Oznaczenie dostarczonego przedmiotu zamówienia logotypami zgodnie z zapisami: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3346/zasady-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-roku
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30214000-2, 30232110-8, 30195900-1, 32322000-6, 38652100-1, 30216110-0, 38651000-3, 32321000-9, 32322000-6, 32342300-5, 32342400-6, 32342420-2, 31527260-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji komputerów

15,00

Okres gwarancji pozostałego sprzętu

10,00

Parametry techniczne komputerów

10,00

Certyfikat TCO dla oferowanych komputerów

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dotyczy wszystkich części od dnia podpisania umowy do 20.02.2020r. z tym, że: 1) Część 1 - sprzęt elektroniczny: a) poz. I - X, XIII załącznika 1A do SIWZ - do 20.12.2018r. b) poz. XI; XII załącznika 1A do SIWZ - nie wcześniej niż od dnia 03.01.2019 do 20.02.2019r.
 

Część nr:

2

Nazwa:

Część 2 – pomoce naukowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 2 – pomoce naukowe – obejmuje dostawę pomocy edukacyjnych a) stoły stacjonarne z możliwością elektrycznej regulacji wysokości stołu - 5 szt b) stoły stacjonarne do masażu - 5 szt. c) nakładki na stół do masażu karku i górnej części grzbietu - 6 szt d) ekopompa do zamkniętego obiegu wody - 1 szt e) akcesoria do ekopompy - 1 zestaw f) lalki do nauki masażu shantala - 16 szt g) aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego - zestaw z kurtką i spodniami - 1 zestaw h) akcesoria do aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego - 1 kpl i) model szkieletu ludzkiego z mięśniami - 1 kpl j) modele anatomiczne - 1 zestaw k) zestaw tablic anatomicznych- 15 szt l) płyty z filmami i programy multimedialne dvd - 1 kpl m) aparat do diagnostyki skóry z oprogramowaniem - 1 kpl n) lifter do twarzy i ciała- 1 kpl o) pomoce naukowe - zestaw do pracowni kosmetycznej p) urządzenie typu all in one: oae, abr, assr i audiometr 1 szt. q) doposażenie hs r) zestaw wyposażenia do szkolenia masaż w usługach relaksacyjnych s) modele stawu skroniowo - żuchwowego, t) pomoce dydaktyczne do szkolenia rehabilitacja narządu żucia u) pomoce dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne v) materiały dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne w) materiały dydaktyczne do szkolenia profesjonalne wybielanie zębów x) zestaw pomocy dydaktycznych do szkol dla kierunku HS, y) materiały dydaktyczne do szkolenia makijaż permanentny z) materiały dydaktyczne do prowadzenia szkolenia z zakresu WELLNESS I SPA aa) materiały dydaktyczne do prowadzenia szkolenia makijaż kreacyjny bb) kody CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 39162200-7 – pomoce i artykuły edukacyjne,, 38900000-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 39162000-5 pomoce naukowe, 39162100-9 – sprzęt dydaktyczny, 38900000-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 33141850-3 - Produkty higieny stomatologicznej, 33192150-8 - Łóżka terapeutyczne, 33711640-5 - Zestawy kosmetyków, 33711200-9 - Preparaty do makijażu cc) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 2 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1B(tabela2) do SIWZ, dd) Zamawiający informuje, że okres gwarancji na dostarczane materiały wynosi min. 12 miesięcy, chyba, że w załączniku nr 1B tabela 2 określono inny okres gwarancji. W takim przypadku obowiązuje minimalny okres gwarancji określony w tabeli nr 2 z zastrzeżeniem §XIV SIWZ, gdzie wykonawca może przedłużyć wyżej wymielone terminy. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1) Wymienione w załączniku nr 1A, 1B, do SIWZ sprzęt, oprogramowanie, pozostały sprzęt elektroniczny, pomoce edukacyjne i naukowe oraz okablowanie muszą być fabrycznie nowe, a dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 2) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.). 3) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy. 4) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. 5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. 6) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu. 7) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowań – Protokołu Odbioru Jakościowego. 8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu. 9) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, zamontowania sprzętu, zainstalowania oprogramowania wraz z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania montażu i instalacji. 10) Wymaga się, aby oferowany sprzęt posiadał minimalny okres gwarancji wskazany w załączniku nr 1A, 1B do SIWZ dla poszczególnych urządzeń. 11) Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż urządzeń zgodnie ze sztuką, w sposób zapewniający poprawne działanie i osiągniecie zakładanych celów. 12) Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi. 13) Oznaczenie dostarczonego przedmiotu zamówienia logotypami zgodnie z zapisami: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3346/zasady-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-roku
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162200-7, 38900000-4, 39162000-5, 39162100-9, 38900000-4, 33141850-3, 33192150-8, 33711640-5, 33711200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dotyczy wszystkich części od dnia podpisania umowy do 20.02.2020r. z tym, że: 1) Część 2 - pomoce naukowe: a) poz. 1 - 8; 13 -15; 18; 25; 27 załącznika 1B do SIWZ - do 20.12.2018r. b) poz. 9 - 12; 16 - 17; 19 - 24; 26 - nie wcześniej niż od dnia 03.01.2019 do 20.02.2019r. c) poz. 19 - 22; 26 - nie wcześniej niż od dnia 03.01.2020 - 20.02.2020r.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego  od dnia 16.11.2018 do dnia…….......................................
 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza