Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paweł Szymański

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie - Medyk początkiem twojej kariery zawodowej - Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych

Numer zamówienia: 528486-N-2019

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Szkoła Policealna im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

TED/UZP: 2019/ZP2

Przedmiotem zamówienia jest:

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Kadry dla gospodarki”, Działanie 02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: